rotate_underbg
rotate_underbg

공지사항

Best Drive-in Movies

2023.8월 개봉예정 라인업

페이지 정보

profile_image
작성자 천안자동차극장
댓글 0건 조회 1,377회 작성일 23-07-28 21:26

본문

천안자동차 극장 

8월 개봉 예정 라인업7월26일 -- 밀  수

            범죄/한국  

15세이상관람가/ 129분


8월2일 -- 더 문           

SF/액션/드라마    

             
12세이상관람가/ 한국 / 129분


​​8월2일--비공식작전
           드라마/  한국/
12세이상관람가/132분


8월9일-- 콘크리트 유토피아
             드라마/ 129분/ 한국15세이상관람가


2023.08.15---달짝지근해: 7510 
코메디/ 한국/ 12세이상/118분

2023.08.15---보호자 

액션/드라마/15세이상/98분 


2023.08.30----타겟

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

reserve_img

예매하기